Javascript Beautifier

Desofuscador javascript. Molt útil per anar ràpid en tenir la funció real que s’executa d’un codi javascript ofuscat.

http://jsbeautifier.org/